Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GSS

Η KiNNO INNOVATION INTERMEDIARIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ προσκαλείτους ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν Προσφορά, προκειμένου να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υποδομές (κτίρια, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, κλπ) και Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ με σκοπό την μετατροπή των υποδομών σε υποδομές της λογικής μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης του έργου με τίτλο «Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης της Καινοτομίας ΑΠΕ-ΕΞΕ για εφαρμογή σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης» με κωδικό έργου ΓΓ2CL-0365783 και κωδικό πράξης/MIS 5184340.

Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση το αργότερο μέχρι τις 19/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της KiNNO Innovation Intermediaries Συμβουλευτική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Λ. Πεντέλης 104 & Μεταμορφώσεως 1, 15234, Χαλάνδρι.

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Διοίκησης της KiNNO, με κριτήριο την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, που καλύπτει τις απαιτήσεις του έργου, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Επισυναπτόμενα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GSS 

Funding Opportunities

Available funding opportunities:

EIC Accelerator
EIC Pathfinder

EIC Transition

For more information about deadlines visit the Calendar.

Company

EAIC Member   HETIA Member 
download  hetia member02

 

Certified by

LOGO VDTUEVeuro iso